Reklama

Umowa Partnerska - WZÓR


Zawarta w Bydgoszczy, dnia 0000-00-00 pomiedzy:
[Dane teleadresowe Partnera]
NIP Partnera:
login w Portalu: aaaaaaaa
a
Firma KREATIVO Magdalena Drewka z siedziba w Bydgoszczy ul. Zarembiny 21/2, numer NIP 554-245-25-92, REGON 340320879, zwana dalej "Wlaścicielem", reprezentowana przez:
Magdalene Drewke
1. Uzyte w Umowie pojecia zostały zdefiniowane w Regulaminie zamieszczonym na Portalu i w Umowie maja takie samo znaczenie jak w Regulaminie.
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków współpracy Partnera z Właścicielem.
3. W celu umozliwienia wykonania Umowy Wlasciciel zapewnia Partnerowi:
a. materiały promocyjne - linki i bannery referencyjne;
b. dostep do działów z reklamami Klienta;
c. dostep do Konta Partnera;
d. pakiet reklam do wykorzystania zgodnei z potrzebami Partnera.
4. Partner nie ma prawa dokonywania zmian w materiałach otrzymanych od Właściciela bez pisemnej zgody Wlasciciela.
5. Partner wykonuje zadania zlecone mu przez Wlascicela w terminie nie dluzszym niz 14 dni lub do wyczerpania limitu zlecen.
6. Za wykonywanie powierzonych zlecen Partnerowi przysługuje opłata prowizyjna zgodna z aktualna Tabela Prowizji i Uslug. Opłata prowizyjna bedzie realizowana w formie przelewu w dobro rachunku bankowego Partnera numer 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 podanego podczas rejestracji Partnera. W razie koniecznooci pozniejszej zmiany numeru rachunku bankowego Partnera, Partner zobowiazuje się do poinformowania Wlasciciela o zmianie.
7. Lista Uslug oraz obowiazujace stawki prowizyjne wraz z zasadami ich naliczania publikowane sa w Tabeli Usług i Prowizji zamieszczonej na Portalu.
8. Zmiana Regulaminu oraz Tabeli Usług i Prowizji nie powoduje koniecznooci zmian w Umowie.
9. Kazdy Partner ma prawo rezygnacji ze wspolpracy w dowolnej chwili, bez zadnych konsekwencji.
10. Rezygnacja powoduje niewyplacenie zebranej prowizji, chyba że zostało osiagniete obowiązujące minimum do wypłaty. Rezygnacja ze wspolpracy ze strony Partnera nie wymaga powiadomienia.
11. Organizator ma prawo rozwiazac Umowe za wypowiedzeniem z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
12. Organizator ma prawo rozwiazac Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia z waznych przyczyn, w szczegolnosci:
a. w przypadku stwierdzenia lamania postanowien Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej;
b. w przypadku prowadzenia przez Partnera dzialalnooci sprzecznej z prawem;
c. inne sprzeczne z zasadami prawnymi i etycznymi w zaleznosci od specyfiki sytuacji.
13. Umowa zawarta jest na czas nieokreslony.
14. Podpisujac niniejsza Umowe, Partner oswiadcza, ze zna i akceptuje zapisy Regulaminu Portalu i zobowiazuje sie do ich bezwzglednego przestrzegania.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejsza Umowa oraz Regulaminem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Umowa zostala sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Podpisy stron